Usługi Finansowe i Księgowe FK Agnieszka Dydoń

O firmie

Księgowość i podatki
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wraz z rocznymi planami amortyzacji
 • Opracowywanie zakładowego planu kont przystosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych – VAT, CIT, PIT
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie potwierdzeń sald
Kadry i płace
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem i trwającym stosunkiem pracy
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz ich wysyłka elektroniczna
 • Sporządzanie ewidencji czasu pracy
 • Rozliczanie należnych urlopów i zasiłków
 • Sporządzanie list płac
 • Wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wypadkowych
 • Rozliczanie umów zleceń i o dzieło, sporządzanie rachunków do umów,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie harmonogramów pracy
 • Sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników i zleceniobiorców PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne
 • Nadzór na działam księgowości
 • Pomoc w organizacji działów księgowości i kadr
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Sporządzanie analiz i zestawień wg potrzeb klientów
 • Sporządzanie wniosków kredytowych